Vedtægter for Langeskov CK

§1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Langeskov CK med hjemsted i Langeskov by, Kerteminde Kommune. Foreningen er stiftet den 25. februar 2019.

§2 – Formål

Foreningens formål er at fremme og udbrede cykelsporten i videst muligt omfang. Langeskov Cykelklub er en motionsklub.

§3 – Organisering

Klubben er organiseret under hovedforbundene Danmarks Cykle Union, DCU og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI.

§4 – Medlemmer

Som medlem optages enhver person med interesse i cykelsporten. Som aktivt medlem fordres dog en mindstealder på 16 år i tilmeldingsåret. Alle medlemmer betaler det af foreningen fastsatte årlige kontingent. Aktive medlemmer er forpligtet til at købe “Den lille tøjpakke” og benytte klubbens tøj ved træninger og løb i videst muligt omfang. 

Passive medlemmer kan deltage i sociale arrangementer, og kan få tilskud hertil. Passive medlemmer kan dog ikke få tilskud til løb og ture og kan ej heller få betalt/tilskud til uddannelse eller kurser fra foreningen. Passive medlemmer er ikke forpligtet til at købe tøj. Hvis man begynder at træne med i klubben, bliver man automatisk aktivt medlem.

Både passive og aktive medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§5 – Kapital og drift

Det, på generalforsamlingen, fastsatte kontingent betales umiddelbart efter endt generalforsamling og dækker indtil afslutningen på næstkommende generalforsamling. Medlemmer, som melder sig ind senere på året, betaler fuldt kontingent, som ligeledes dækker indtil afslutningen på næstkommende generalforsamling.

Den til opfyldelse af foreningens formål nødvendige kapital tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne og via sponsorer. Det årlige medlemskontingent samt 3 årige forecast (budget) foreslås af bestyrelsen og fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår.

§6 – Udtræden af foreningen

Udmeldelse kan ske til enhver tid, når alle relevante forhold til klubben er bragt i orden. Medlemmerne er berettiget til at udtræde af foreningen til udgangen af kalenderåret (kontingentperioden). Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af foreningens eventuelle formue eller af betalt kontingent.

§7 – Eksklusion af medlemmer

Bestyrelsen kan på eget initiativ udelukke et medlem, når der foreligger en særlig grund hertil. Den udelukkede kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance eller såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemmet skader foreningens formål. Eksklusion af et medlem kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne indgiver begæring derom til bestyrelsen. Vedkommende kan, inden der er gået 14 dage efter eksklusionen, forlange en sagen bragt op på førstkommende generalforsamling.

Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb, vedkommende har forpligtet sig til at betale, eller udgifter som medlemmet har givet anledning til, ligesom eksklusionen ikke berettiger til udbetaling af noget beløb.

§8 –  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel på gængse medier. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal, hvis 1 medlem ønsker dette, foretages. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen i henhold til §10
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 8. Eventuelt

§9 – Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden som fremsendes til en af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10 – Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse som består af 5 medlemmer.

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • 2 menige medlemmer

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

Foreningens næstformand, der træder i formandens sted ved dennes fravær, vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Sekretæren vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Såfremt et medlem forlader bestyrelsen fortsætter bestyrelsen med 4 medlemmer og ved stemmelighed ved beslutninger tæller formandens stemme for 2.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Formanden vælges i ulige år og kasserer vælges i lige år, i vedtagelses året vælges kasserer samt et menigt medlem kun for ét år revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem i foreningen. Intet medlem kan vælges til bestyrelsen med mindre vedkommende er til stede på generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn.

§11 – Hæftelse

Hverken foreningsmedlemmer eller medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Klubben hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser.

§12 – Virksomhed

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand, næstformand og kasserer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Kassereren alene eller ved dennes fravær formanden samt 1 underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem i forening kan disponere over foreningens midler indestående i pengeinstitutter.

Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for kontingentopkrævning. 

Foreningens regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens formue skal opbevares på betryggende måde.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlinger.

Foreningens repræsentanter i organisationer og lignende skal overholde beslutninger, som er vedtaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

§13 – Revision

Den valgte revisor gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisionspåtegning. Revisor har ret til uanmeldt revision.

§14 – Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på foreningens generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og ændringerne kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§15 – Foreningens ophør

Foreningen kan kun opløses, hvis dette vedtages i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum, hvor mindst 3/4 af de personligt fremmødte medlemmer stemmer herfor på den første generalforsamling og ved simpelt flertal på den efterfølgende generalforsamling. Foreningens midler og ejendele deponeres i Kerteminde Kommune til brug ved en eventuel ny forening med samme formålsparagraf, jfr. §2, med mindre den sidste generalforsamling beslutter sig for anvendelse til aktiviteter for børn og unge i Langeskov by.

§16 – Ikrafttrædelse

Disse vedtægter blev vedtaget på generalforsamling den 17. februar 2020.